Мухтерем сейирджилеримиз!

Мухтерем сейирджилеримиз!

Мухтерем сейирджилеримиз!

Бугунь, майыс 6-да, театримизде буюк мерасим олып кечти. Госкомнац, ДДН, Медениет назирлиги къолтутувы иле Хыдырлез байрамы къайд этильди. Театримиз артистлери, оюнджылары, «Хайтарма» ве «Къырым» ансамбллери бераберлигинде мухтешем концерт программасы нумайыш этильди. Ич бир сейирджи лякъайт къалмады. Санат усталары эр кесни айран къалдырдылар.
Концерт программаны З. Белялова режиссёрлыгъында азырланды. Хыдырлез байрамынен халкъымызны Къырым Башкъаны С. Аксёнов хайырлады.

Концерт программанынъ тешкильджилерине, иштиракчилерине къоджаман тешеккюрлер бильдиремиз.